KódBTMI243aBA
BTMI243bBA
TantárgycímVilágirodalom 3.
KurzuscímMítoszok alakváltozatai az irodalomban
OktatóTóth Judit
Órarendi adatokCsütörtök, 12:00-14:00, Fszt. 14/1.
KépzésBA törzsképzés, kötelezően választható azoknak a hallgatóknak, akik Magyar nyelv és irodalom specializációsok
Kreditpont2
Kurzustípusszeminárium
Követelménygyakorlati jegy (2 ZH, előre megbeszélt órai hozzászólások, órai aktivitás)
Kapcsolódó anyagok
MegjegyzésKérem a hallgatókat, hogy a tematikát és az irodalomjegyzéket a honlapról kinyomtatva hozzák magukkal az első órára.

A szeminárium célja:

A szemináriumon Ovidius Átváltozások (Metamorphoses) című művének szövegrészleteiből kiindulva ismerkedünk meg olyan ókori mítoszokkal, melyek egyfelől az emberi létezésnek, másfelől a művészi tevékenységnek a mítoszokban már jelen lévő legfontosabb alapkérdéseit tematizálják.  Ovidius részletei mellé bevonunk egy-két fontosabb kapcsolódó szöveget, szövegrészletet is; vizsgálatukat pedig az első két bevezető óra alapozza meg, amikor is megismerkedünk a legfontosabb mítoszfogalmakkal, a mitikus világlátás és –gondolkodás lényegével, mítosz és irodalom kapcsolatával.

 

                                                           

Tematika

 

 1. Mítosz, mitológia. Mitikus világlátás az ókorban. Mítosz és irodalom kapcsolata
 2. Ovidius: Metamorphoses. Az átváltozás motívuma a mitológiában
 3. A világ keletkezése (Met. I. 5–88)
 4. A világ négy korszaka (Met. I. 89–162)
 5. Apollo és Daphne (Met. I. 452–567)
 6. Iason és Medea (Met. VII. 1–158)
 7. A krétai labirintus. Daedalus és Icarus, Perdix (Met. VIII. 152–182, 183–235, 236–259)
 8. Arachne (Met. VI. 1–145)
 9. Orpheus (Met. X. 1–85 és XI. 1–84)
 10. Pygmalion (Met. X, 243–297)

 

 

Tematika és irodalomjegyzék

 

 

 1. Mítosz, mitológia. Mitikus világlátás az ókorban. Mítosz és irodalom kapcsolata

Sz. A. Tokarev – J. Meletyinszkij: Mitológia, In Mitológiai enciklopédia I, Szerk. Sz. A. Tokarev, Gondolat, Bp., 1988, 1121.

Kerényi Károly: Mi a mitológia? In Uő: Halhatatlanság és Apollón-vallás, Magvető, Bp., 1984, 352369.

Mogyoródi Emese: Mitikus világlátás és filozófiai spekuláció viszonya a korai görög

filozófiában, Magyar Filozófiai Szemle, 1997. 12. 383412.

Assmann, J.: A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban, Atlantisz Könyvkiadó, Bp., 1999, 5761.

 

 1. Ovidius: Metamorphoses. Az átváltozás motívuma a mitológiában

Szilágyi János György: Az „Átváltozások” költője, In Uő: Paradigmák. Tanulmányok antik irodalomról és mitológiáról, Magvető, Bp., 1982, 3159. = Ovidius: Átváltozások (Metamorphoses), Magyar Helikon, Bp., 1975 (Devecseri Gábor művei), 459485.

Bényei Tamás: Más alakban. A metamorfózis lehetséges poétikái és politikái, Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, Pécs, 2013 (Thienemann-előadások 8.), 713.

Acél Zsolt: Orpheus éneke. Ovidius metapoétikus elbeszélései a Metamorphosesben, Ráció Kiadó, Bp., 2011, 189195.

Gloviczki Zoltán: Ovidius ars poeticája, Akadémiai Kiadó, Bp., 2008 (Apollo könyvtár 27.), 938.

             

 1. A világ keletkezése

Ovidius: Met. I. 588.

Hésziodosz: Theogonia 116210; 453506; Teremtéstörténet (Genezis) 1,12,4a; Platón: Timaiosz, In Platón összes művei III., Európa Kiadó, Bp., 1984.  

Fehér Márta (szerk.): A teremtés: filozófiatörténeti tanulmányok, Áron Kiadó, Bp., 1996.

Meletyinszkij, J.: A mítosz poétikája, Gondolat, Bp., 1985, 259279.

Ricouer, P.: Elgondolni a Teremtést, In Ricoeur, P. – Lacocque, A.: Bibliai gondolkodás, Európa, Bp., 68127.

 

 1. A világ négy korszaka

            Ovidius: Met. I. 89162.

Hésziodosz: Munkák és napok 106-201; Teremtéstörténet (Genezis) 2,4b3,24; Dániel könyve 2.

Kroó Katalin – Ferenczi Attila (szerk.): Aranykor – Árkádia, L’ Harmattan, Bp., 2007, 184199.

Meletyinszkij, J.: A mítosz poétikája, Gondolat, Bp., 1985, 220227.

Von Rad, G.: Dániel és az apokaliptika, In Uő: Az Ószövetség teológiája II. Osiris, Bp., 2007, 255265.

 

 1. Apollo és Daphne

Ovidius: Met. I. 452567 (Daphne)

Bényei Tamás: Más alakban. A metamorfózis lehetséges poétikái és politikái, Pécs, Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 2013 (Thienemann-előadások 8.), 1579, főleg 4753.

Gloviczki Zoltán: Ovidius ars poeticája, Akadémiai Kiadó, Bp., 2008 (Apollo könyvtár 27.), 3957.

 

 1. Iason és Medea

            Ovidius: Met. VII. 1–158; + 159–296; 297–349; 350–403.   

            Euripidész: Médeia

Krupp József: Kontroll és definíció. Médeia monológja Ovidius Metamorphosesében (megjelenés előtt)

Médeia-interpetációk, Studia Litteraria, 2017/1–2. (tematikus szám; megjelenés előtt)

                                                         

 1. A krétai labirintus. Daedalus és Icarus, Perdix

Ovidius: Met. VIII. 152182, 183235, 236259.

Gloviczki Zoltán: Ovidius ars poeticája, Akadémiai Kiadó, Bp., 2008 (Apollo könyvtár 27.), 7181.

Santarcangeli, P.: A labirintusok könyve, Európa Könyvkiadó, 2009, 1746., 92114.

 

 1. Arachne

Ovidius: Met. VI. 1145.

Bényei Tamás: Más alakban. A metamorfózis lehetséges poétikái és politikái, Pécs, Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 2013 (Thienemann-előadások 8.), 81133.

Gloviczki Zoltán: Ovidius ars poeticája, Akadémiai Kiadó, Bp., 2008 (Apollo könyvtár 27.), 6467.

Szilágyi János György: Arachné, In Uő: Paradigmák. Tanulmányok antik irodalomról és mitológiáról, Magvető, Bp., 1982, 217233.

Boehm, G., A képleírás, In Narratívák 1. Képelemzés, vál., szerk. Thomka Beáta, Bp., Kijárat, 1998, 1936.

Tar I.: Az ekphrasis túlnő önmagán (Catullus c. 64), In Kiss A. A. – Szőnyi Gy. E. (szerk.): Szó és kép. A művészi kifejezés szemiotikája és ikonográfiája, Szeged, 2003 (Ikonológia és Műértelmezés 9.), 7180.                  

 

 1. Orpheus

Ovidius: Met. X. 185 és XI. 184.  

Acél Zsolt: Orpheus éneke. Ovidius metapoétikus elbeszélései a Metamorphosesben, Bp., 2011 (Classica & Theoria 2), 92102., 111124.

Gloviczki Zoltán: Ovidius ars poeticája, Akadémiai Kiadó, Bp., 2008 (Apollo könyvtár 27.), 8193.

János István: Orpheusz – egy mítosz évezredeiből, Orpheus, 1991. 23. 113128.

Köves-Zulauf, Thomas: Orpheus és Eurydiké, Antik Tanulmányok, 2007. 1. 121133.

Orpheusz-szám, Orpheus, 1991. 23.

 

 1.      Pygmalion

            Ovidius: Met. X, 243297.

Acél Zsolt: Orpheus éneke. Ovidius metapoétikus elbeszélései a Metamorphosesben, Bp., 2011 (Classica & Theoria 2), 131140.

Gloviczki Zoltán: Ovidius ars poeticája, Akadémiai Kiadó, Bp., 2008 (Apollo könyvtár 27.), 6771.

Németh György: Szobrok szerelme, In Uő: A zsarnokok utópiája. Antik Tanulmányok, Atlantisz, Bp., 1996, 319355.                                                                                                                                                                                                             

 

A vizsgálandó szövegek internetes elérhetősége

– Ovidius: Átváltozások (Metamorphoses), ford. Devecseri Gábor, jegyz. Szepessy Tibor:

http://mek.oszk.hu/03600/03690/03690.htm

– Hésziodosz: Istenek születése, Munkák és napok, ford. Trencsényi-Waldapfel Imre

http://mek.niif.hu/06200/06221/06221.htm

Teremtéstörténet (Biblia)

http://szentiras.hu/SZIT/Ter

Dániel könyve (Biblia)

http://szentiras.hu/SZIT/D%C3%A1n

– Platón: Timaiosz, Kövendi Dénes ford.

http://members.iif.hu/visontay/ponticulus/rovatok/megcsapottak/timaiosz.html

 

 

További irodalom

A mítoszokhoz általában

Apollodórosz: Mitológia, Bp., 1977 (Az ókori irodalom kiskönyvtára)

Blumenberg, H.: A mítosz valóságfogalma és hatóereje = Hajótörés nézővel (Metaforológiai tanulmányok), Atlantisz, Bp., 2006, 140–142.

Eliade, M.: A szent és a profán, Európa, Bp., 1987.

Frazer, J. G.: Az Aranyág, Századvég, Bp., 1993. 

Frye, N.: Az ige hatalma. Második tanulmány a Biblia és az irodalom kapcsolatáról, Európa, Bp., 1997.

Frye, N.: Kettős tükör. A Biblia és az irodalom, Európa, Bp., 1996.

Frye, N.: A kritika anatómiája, Helikon, Bp., 1998.

Jung, C. G.: Az ember és szimbólumai, Göncöl, Bp., 1993.

Jung, C. G.: Az archetípusok és a kollektív tudattalan, Scolar Kiadó, Bp., 2011, 51-61.

Kirk, G. S.: A mítosz, Holnap, Bp., 1993.

Lévi-Strauss, C.: A mítoszok struktúrája = Strukturális antropológia I., Osiris, Bp., 2001, 183–190.

Loszev, A.: A mítosz dialektikája, Európa, Bp., 2000.

Meletyinszkij, J.: A mítosz poétikája, Gondolat Könyvkiadó, Bp., 1985.

Tokarev, Sz. A. (szerk.): Mitológiai enciklopédia I-II, Gondolat, Bp., 1988.

 

Az egyes mitológiai történetekhez, szereplőkhöz

Belfiore, J.-C.: A görög és római mitológia lexikona, A magyar kiadást szerk. Karsai György, Saxum Kiadó Bt., Bp., 2008.

Gyenge Zoltán: Kép és mítosz I –II.: A mitológia esztétikája, Bp., Typotex, 2014, 2016.

Impelluso, L.: Mítoszok. Ókori istenek és antik hősök történetei műalkotásokon keresztül, Korona Kiadó, Bp., 2008.

Kerényi Károly, Trencsényi-Waldapfel Imre, stb. „Mitológiái”

Mills, A. (összeáll.): Mitológia. Mítoszok, mondák és legendák, Kossuth Kiadó, Bp., 2009.

Tokarev, Sz. A. (szerk.): Mitológiai enciklopédia I-II, Gondolat, Bp., 1988.

 

Ovidiushoz és a Metamorphoseshez:

Acél Zsolt: Orpheus éneke. Ovidius metapoétikus elbeszélései a Metamorphosesben, Bp., 2011, főleg 55-81., 125-140., 196-210.

Adamik Tamás: Római irodalom – a kezdetektől a nyugatrómai birodalom bukásáig, Bp., 2009.

Albrecht, M. von: A római irodalom története I-II, Bp., 2003-2004.

Bényei Tamás: Más alakban. A metamorfózis lehetséges poétikái és politikái, Pécs, Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 2013 (Thienemann-előadások 8.)

Devecseri Gábor: Antik tanulmányok I-II, Bp., 1981.

Gloviczki Zoltán: Ovidius ars poeticája, Bp., 2008.

Havas László et al.: A római irodalom története, In Bevezetés az ókortudományba IV. Debrecen, 2001, 101-169/387.

                                                                       *

Az angolul is olvasó hallgatók számára – egyéni megbeszélés alapján – a vállalt feladatokhoz az alábbi kötetek vonatkozó tanulmányait is ki tudom adni:

Hardie, P. (ed.): The Cambridge Companion to Ovid, Cambridge University Press, Cambridge, 2002.

Knox, P. E. (ed.): Oxford Readings in Ovid, Oxford University Press, Oxford, 2006.

Weiden Boyd, B. (ed.): Brill’s Companion to Ovid, Brill, Leiden, 2002.

 

 

Debrecen, 2017. IX. 4.